video   
video zip file

ANSchannel

Ol brata blong mi! Mi laik salim tok blong mi long yupela long dispela bikpela de, tede em 24 blong mun blong Me. Mi stap long room blong Don Bosco, olgeta samting long graun save toktok long mi na long yumi olgeta long God, na long Maria Helpim, ol tokim yumi blong dispela bikpela presen God i bin givim long Don Bosco; na em i bikepla de tu long wanem em Pestode blong Holi Spirit.

Mi laik mekim dispela toktok long yupela wantaim bikpela laik, olsem bipo, long wanem mi laik toktok wantaim olgeta brata blong mi long olgeta hap blong graun, wantaim ol brata na susa blong yumi blong Selesien femili. Dispela em i bikpela sans long toktok wantaim yupela, olsem yumi ken pilim yumi yet i stap wantaim.

Mi laik tok save long yupela olsem las mun mi bin bisi tru, long wanem mi bin go lukim ol brata long sampela Provins.

Mi bin stap long Bolivia, Peru, na Ecuador; bihain mi bin stap fopela de long Rome, na mi bin gat sans long go lukim ol brata long Asia na sampela hap blong Oceania, Australia, Papua Niugini, Solomons, Fiji … mipela bin stap tu long New Zealand, Samoa, Australia … mi tokim yupela ol dispela long wanem mi laik tokim yupela dispela: bikpela samting mi bin lukim long olgeta hap we mi bin stap em dispela stap wanbel na wok wantaim ol brata blong mi. Dispela stap wanbel wantaim yumi olgeta long Congregasyon blong yumi em naispela tru: … kain kain kalsa na pasin … tasol yumi yet yumi stap wantaim em bikpela samting tru.

Dispela stap wanbel em stap tu wantaim olgeta memba blong Selesien femili. Olgeta taim mi bin stap wantaim ol Selesien sista, ol Daughters of Mary Help of Christians, husat I stap in planti hap we yumi yet i stap, mi bin pilim dispela wanbel i stam namel blong yumi olsem bratasusa; olsem wantaim olgeta memba blong Selesien Femili, na long sampela Provins mipela bin bugim klostu 12,13,14pela grup. Mi laik tok tenyu long God long dispela.

Long sampela hap blong Congregasyon, skul em klostu pinis nau; em taim we planti i skindai pinis long mekim sampela moa wok, tasol em gutpela taim tu, long wanem yumi yet ken tok olsem: Bikpela save mekim bikpela samting wantaim ol yut … na sampela taim em save usim yumi tu.

Las, wanpela samting tasol mi laik yupela bai kisim gut, mi laik lusim yupela dispela kaikai blong tingting: Dia ol Brata blong mi, mi gat strongpela bilip, Bihain long bungim yupela long olgeta hap blong graun wantaim save mi kisim blong olgeta komyuniti blong yumi mi laik tokim yupela save blong mekim wok na save wok wantaim ol wanwok blong yumi, ino bikpela samting, ino save blong mekim plan ken helpim yumi long mekim gutpela wok blong Sios. Em stap ples klia samting mi save na yupela olgeta yet i save moa beta long mi, laip blong yumi olsem religes em bikpela samting tru.

Mi laik askim yupela hia, long dispela hap, long dispela bikpela de, olsem yumi olgeta wanwan, long ai blong Don Bosco na Maria Helpim, long laik blong yumi long stap wantaim Bikpela, yumi mas wokabaut wantaim dispela bikpela tok Yessa ino bikos yumi save mekim wok na yumi save wok wantaim ol wanwok blong yumi. Nogat! Yumi tok Yessa na yumi tokim ol arapela long bihainim Bikpela long wanem yumi gat bikpela laik long stap strong long bihanim singaut blong Bikpela long yumi yet em bikpela samting olsem olgeta ken lukim laip blong yumi; na olgeta samting yumi save mekim, na yumi save mekim gut tru, yumi save mekim ol dispela long nem blong Em

Mi laik promisim yupela long tingim yupela long beten blong mi long Maria Helpim wantaim pre blong Don Bosco olsem em yet ken bringim olgeta long Bikpela na Bikpela ken blesim Congregesyon blong yumi na olgeta Selesien Femili. Mi holim yupela stret klostu long lewa blong mi!


video   
video zip file

ANSchannel

Kedves Rendtársaim! Egy különleges napon köszöntelek benneteket. Május 24-e van ma. Don Bosco szobáiba látogattam, ahol minden róla beszél, Szűz Máriáról, a Keresztények Segítségéről és annak a karizmának a hatalmas ajándékáról, amit az Úrtól kaptunk Don Bosco révén. Ez a nap azért is nagyon különleges, mert Pünkösd főünnepe van.

Mint máskor, most is rendkívüli örömmel fordulok hozzátok, hisz a világon minden szalézihoz kívánok szólni, tágabb értelemben pedig minden testvérünkhöz és nővérünkhöz a Szalézi Családban. Ez egy lehetőség arra, hogy beszéljünk egymással, megosszuk a dolgainkat és ténylegesen érezzük, hogy egységben élünk.

Azt kell mondanom, hogy az utóbbi másfél hónap meglehetősen intenzív volt a tartományokba tett animációs útjaim miatt.

Nemrég még Bolíviában, Peruban és Ecuadorban voltam, majd négy napot töltöttem Rómában, lehetőségem nyílt egy hosszú útra Ázsiába és Óceánia néhány területére, Ausztrália, Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek, Fidzsi… de voltunk Új-Zélandon, Szamoán… Azért mondom el ezeket, hogy rámutassak valami nagyon különlegesre: ez a különleges dolog a testvériesség, amellyel mindenhol találkoztam, ahol több, mint egy év alatt jártam. Az egység csodálatos megvalósulásáról van szó a Társaságunkban: gazdagság, változatosság, sokszínűség… de az egység érzése az, ami valóban különlegessé teszi.

Testvériesség, amely, azt kell mondanom, az egész Szalézi Családra kiterjed. Akárhol is voltam a Segítő Szűz Mária Leányaival, akik szinte annyi helyen vannak jelen, mint mi, mindenhol valóban megható testvériességet és közelséget tapasztaltam, mint Szalézi Családunk sok más csoportjánál is, és néhány tartományban 12, 13, 14 csoporttal is találkoztunk. Mindezért rendkívül hálás vagyok az Úrnak.

A Szalézi Társaság néhány területén most fejeződik be a tanév szorgalmi időszaka. Ebben az időszakban mind fáradtak vagyunk a sok munkától és tevékenységtől, de ez egy örömteli időszaka is egyben, mert továbbra is elmondhatjuk: az Úr most is csodálatos dolgokat művel a gyermekek számára… olykor a mi szerény közvetítésünkön keresztül.

Zárásként, és szeretném, ha ezt szívetekben őriznétek, megosztanék veletek egy gondolatot: Kedves rendtársaim, meg vagyok róla győződve, és a találkozás mindannyiótokkal világszerte, valamint jelenléteink megismerése is azt mondatja velem, hogy a kiváló szervezés, műveink megfelelő vezetése, és a tervszerűség sem garantálja lelkipásztori munkánk tökéletességét. Kétségkívül ti is tudjátok, akárcsak én, vagy még nálam is jobban, hogy a kulcs abban rejlik, amik vagyunk és ahogy élünk.

Innen errről a helyről kérlek titeket, ezen a különleges napon, hogy Don Bosco és Szűz Mária, a Keresztények Segítsége előtt, az Úrhoz való hűségben megmaradva mindannyian mondjunk újra és újra “igen”-t, amely nem az intézkedésekből vagy a jótettekből születik, hanem hivatásunk szenvedélyéből. Ennek köszönhetően adhatjuk át, hogy úgy mondjam a bőrünk minden pórusán keresztül azt, amik vagyunk; és ezáltal veszik észre az emberek, hogy azt, amit csinálunk, és sokszor jól is csinálunk, valamiért és legfőképpen Valakiért tesszük.

Ígérem, imádkozom értetek Szűz Máriához, a Keresztények Segítségéhez, Don Bosco közbenjárását kérve, hogy az Úr elé tárjon mindent, és az áldásként szálljon vissza Társaságunkra és Szalézi Családunkra. Nagy szeretettel ölellek mindannyiótokat!


video   
video zip file

ANSchannel

愛する兄弟の皆さん 特別な日にごあいさつを送ります。 今日は5月24日です。 私はドン・ボスコの部屋にいます。 この場所のすべてが私に、私たち皆に、ドン・ボスコと扶助者聖マリアについて語りかけます。 主がドン・ボスコのうちに下さった、 このカリスマのすばらしい賜物について、語っています。 そして今日は、聖霊降臨の祝いなので、 そのためにも、特別な日です。

ふたたび皆さんにごあいさつしながら、私の胸は深い感慨でいっぱいです。 世界各地の兄弟一人ひとりに声を届けたいと、望んでいます。 そしてさらに、サレジオ家族の兄弟姉妹の皆さんに。 これは、私たちが一致を本当に感じられるように、考えを伝え分かち合う機会です。

この1か月半は、特に内容の濃い時間でした。 いくつかの管区を訪問する旅をしたのです。

最近、訪れたのは、ボリビア、ペルー、エクアドル、そしてローマで4日過ごした後で、 アジアとオセアニアの一部を回る長い旅をする機会を頂きました。 オーストラリア、パプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジー……ニュージーランド、サモア、オーストラリア…… …このことを話すのは、とても特別なことを指摘したいからです。 その特別な要素とは、この一年以上にわたって訪れることのできたすべての場所で見いだした、兄弟愛です。 それは、私たちの会の持つ、交わりの美しい姿です。 …豊かさ、多様性、さまざまな形……それを本当にすばらしいものとする共同体の意識。

言うなれば、サレジオ家族全体にも広がる兄弟愛です。 私たちサレジオ会とほぼ同じくらい多くの場所で働く姉妹たち、 サレジアン・シスターズの中にいるとき、本当に感動的な兄弟愛と親しさを私は感じました。 サレジオ家族のほかの数々のグループと一緒にいるときもそうでした。 いくつかの管区では、12、13、あるいは14ものグループと出会いました。 このすべてを、心から神に感謝します。

会の中で、場所によっては学年度が終わろうとしているところもあるでしょう。 多くの活動、たくさんの仕事のため、皆が疲れる時期にちがいありません。 しかし、心躍らせる時でもあります。なぜなら、私たちは引き続き、次のように言うことができるからです。 主は若者のために、すばらしいみわざを続けてくださっている……時に私たちの貧しい仲介を通して。

最後に、心にとめていただきたいこととして、 この考えを皆さんと分かち合いたいと思います。 愛する兄弟の皆さん、私は確信しています。 世界各地で皆さんと会ったことによって、そして各地の共同体を知ったことによってわかったのは、 すぐれた組織も、あるいは事業のすぐれた運営も、または すべてを計画的に行うことも、良い司牧の働きの保証にはならない、ということです。 きっと皆さんは、私のように、あるいは私以上に知っているでしょう。鍵となるのは、私たちが何者であるか、どのように生きるかということです。

この特別な日、この場所から、皆さんに呼びかけます。 ドン・ボスコと扶助者聖マリアの前で、私たち一人ひとり、主への忠実のうちに 「はい」と答えつづけることができますように。それは運営のための、あるいは寛大さによる応答でさえなく、 召命への情熱からわきおこる応答でありますように。それによって私たちが いわば皮膚のすべての毛穴からあふれるほどに、自分たちが何者であるかを伝えることができますように。 そして私たちの行うこと、しばしば優れて行うことが、 何かのために、特に「ある方」のために行っているのだとわかりますように。

皆さんのために扶助者聖マリアにお祈りすることを約束します。そしてドン・ボスコの取りなしによって、 主が私たちの会とサレジオ家族を祝福してくださいますように。 愛情を込めて、皆さんに温かい抱擁を送ります。


video   
video zip file

ANSchannel

親愛的會士兄弟 在這特別的日子裡,容我向你們致候。今天是5月24日,我在鮑思高神父的房間裡, 這裡整個的環境,像在告訴我和你們每一位,有關鮑思高及聖母進教之佑的事, 向我們講述這神恩的偉大禮物,它是上主賜給我們鮑思高神父的神子的; 今天另一特別之處,在於今天是五旬節。

我懷著豐富的情感對你們說,正如我在其他場合一樣, 我渴望接觸你們在全世界上的每一位慈幼會士弟兄, 並餘此類推,接觸慈幼家庭每一位兄弟姊妹。 這是溝通與分享的機會,使我們真正感到團結一致。

我必須告訴你們,在過去的一個半月,是一段有特別強烈感覺的日子, 因為我進行了幾個會省的策勵旅程。

我最近到訪過玻利維亞、秘魯及厄瓜多爾;在羅馬停留四天後, 便展開到亞洲及大洋洲部份地區的長途旅程, 澳洲、巴布亞新畿內亞、所羅門群島、斐濟…我們也到過新西蘭、薩摩亞、澳洲… 我告訴你們這些,只是為指出一些非常特別的事情: 這特別的元素,就是我於過去一年多,在我能到訪的地方,都會找到的兄弟情誼。 這是我們所擁有的修會內的共融這美妙事實: ……豐盈、多元、多樣……然而一份團體感使之真的與眾不同。

我要說,這種兄弟情誼延伸至整個慈幼家庭。 每當我與我們的姊妹母佑會修女一起時, 她們遍佈於我們慈幼會士所在的大部份地區,同樣的兄弟情誼與親切感真的令我感動; 當我接觸很多其他慈幼家庭組別時,也同樣深受感動, 我在一些會省,甚至會接觸12, 13,14個慈幼家庭組別。 我為這一切感謝天主。

在修會所在的一些地區,正值他們學年完結之際; 人們因著眾多的活動及不少的工作而感到疲累, 然而這也是令人十分興奮的時候,因為我們可以繼續說: 上主繼續為青年……有時候會藉著我們卑微的斡旋所做出的奇妙事情。

最後,有些事我希望你們多加關注, 我想和你們分享這思想: 親愛的會士兄弟,我深信, 而我在世界各地與你們的相聚,以及對你們團體的認識,都告訴我, 無論是健全的組織、良好的事業管理、 又或是周詳的計劃,都不是良好的牧民工作 的保證。 你們無疑跟我一般或比我更清楚,事情的關鍵在於我們是怎樣的人,以及我們如何生活。

我在此特別的日子向你們呼籲, 我們每一位在鮑思高神父及聖母進教之佑面前,忠貞於上主的人, 願我們繼續說「是」,但不是出於行政管理,或甚而是慷慨的行為, 卻是出於對我們被召的激情,使我們薪火相傳, 我願全心全意說出我們是怎樣的人; 並願別人看見我們所做的,並多次做得相當好的事,和 正在做著的, 是為一個目的而做,尤其是為主基督而做。

我向你們許諾,我會為你們向聖母進教之佑祈求,並藉鮑思高神父的轉禱, 願他向上主呈獻一切,使成為對我們修會及慈幼家庭的祝福。 願以豐厚的愛擁抱你們!